സ്വാഗതം

Welcome to Bethel Pentecostal Assembly. We are a Bible teaching Indian Malayalee Pentecostal Church with a passion for God’s Word and a compassion for people of the South Bay. We invite you to be a part of our Church and its ministries. We hope you find your time spent here worth while. God bless.

who we are

BPA was established in the Bay area, by spiritually diverse Indian Pentecostal believers from Kerala based on the Holy Bible, as its strong foundation. As led by the Spirit, we worship in Malayalam, English, Hindi and Tamil, while the sermons are in Malayalam and English

our mission

As the door to salvation is always kept open, so are the doors to our Church. We extend Christ’s love to those in search of the truth, at every opportunity. We aspire to walk in the footsteps of Jesus Christ as His disciples living as witnesses, holy and Spirit filled lives

what we believe

We believe the Bible to be the inspired, infallible, authoritative Word of God, inerrant in the original writings. We believe in one God, eternally existing in three persons: Father, Son and Holy Spirit. We believe in the deity of our Lord Jesus Christ

  • Sunday 09:45 AM – Bible Study and Sunday School
  • Sunday 11:00 AM – Worship and Communion
  • Sunday 08:00 pm – Youth conference prayer
  • Monday 09:00 am – Women’s conference prayer
  • Monday 08:30 pm – Church conference prayer
  • Wednesday 07:30 pm – Zonal meeting - Bro. Nidhin and Princey's residence
  • Thursday 07:30 pm – Cell meeting- None
  • Friday 1:00 pm – Retreat
  • Aug 25: Retreat
  • Sept 15: Picnic
  • Nov 24: Thanksgiving fellowship
  • Dec 22: Carol outreach
  • Dec 31: Year end
 മറ്റൊരുത്തനിലും രക്ഷ ഇല്ല; നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആകാശത്തിൻ കീഴിൽ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നല്കപ്പെട്ട വേറൊരു നാമവും ഇല്ല.
Acts 4:12
മറ്റൊരുത്തനിലും രക്ഷ ഇല്ല; നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആകാശത്തിൻ കീഴിൽ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നല്കപ്പെട്ട വേറൊരു നാമവും ഇല്ല.
ஆனபடியால், கிறிஸ்து இயேசுவுக்குட்பட்டவர்களாயிருந்து, மாம்சத்தின்படி நடவாமல் ஆவியின்படியே நடக்கிறவர்களுக்கு ஆக்கினைத்தீர்ப்பில்லை.
Romans 8:1
ஆனபடியால், கிறிஸ்து இயேசுவுக்குட்பட்டவர்களாயிருந்து, மாம்சத்தின்படி நடவாமல் ஆவியின்படியே நடக்கிறவர்களுக்கு ஆக்கினைத்தீர்ப்பில்லை.